Algemene voorwaarden

ALGEMENE INCASSO VOORWAARDEN:


Art. 1.1 Alle opdrachten worden beheerst door de tarieven, bepalingen en voorwaarden van Juridisch Advies- en Incassokantoor Bureau Praxis B.V., verder te noemen Bureau Praxis B.V.. Alleen schriftelijke vastgelegde afwijkingen zijn bindend.
Art. 1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Bureau Praxis B.V. een overeenkomst heeft afgesloten, en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
Art. 1.3 Opdrachtgever doet afstand van de toepasselijkheid van zijn eigen algemene voorwaarden.

Art. 2. Bureau Praxis B.V. zal ter zake van de aan haar verstrekte opdrachten zich inspannen om de belangen van de opdrachtgever zo goed mogelijk te behartigen. Bureau Praxis B.V. is gerechtigd om, indien zij dit noodzakelijk acht, een derde voor de uitvoering dan wel naleving van de overeenkomst in te schakelen.

Art. 3.1 Bureau Praxis B.V. is gerechtigd overeenkomst te ontbinden en de behandeling van eventueel lopende zaken te staken indien de opdrachtgever niet op het eerste verzoek van Bureau Praxis B.V. zekerheid stelt voor het nakomen van diens betalings- en overige verplichtingen.

Art. 4.1 Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever verplicht om facturen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Bureau Praxis B.V. te voldoen.
Art. 4.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en derhalve 1% rente per maand (of een gedeelte daarvan) verschuldigd over het openstaande bedrag.
Art. 4.3 Bovendien wordt bij overschrijding van de betalingstermijn 15% van het openstaande factuurbedrag als administratiekosten in rekening gebracht, met een minimum van € 68,00.
Art. 4.4 Bureau Praxis B.V. is gerechtigd haar dienstverlening op te schorten indien de opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een of meer openstaande facturen.

Art. 5. Bureau Praxis B.V. behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Art.6 Reclames behoeven door Bureau Praxis B.V. slechts in behandeling te worden genomen indien dit schriftelijk, binnen 14 dagen na het verstrijken van de maand waarin de omstreden gebeurtenis waarop de reclame betrekking heeft, aan Bureau Praxis B.V. kenbaar is gemaakt.
Art. 6.1 Bureau Praxis B.V. sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die bij de Wet niet dwingend is geregeld. De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de overeenkomst overtreffen.
Art. 6.2 Bureau Praxis B.V. is niet gehouden tot vergoeding van enige indirecte schade, waaronder bedrijfsschade en schade aan de goede naam en eer van personen, zowel bij de wederpartij als bij derden, met inachtneming van het onder 8.1 gestelde.

Art. 7 Bij overmacht van Bureau Praxis B.V., waaronder begrepen brand, staking of verhindering als gevolg van derden die hun verplichtingen niet nakomen, is Bureau Praxis B.V. gerechtigd de werkzaamheden uit te stellen, net zo lang als de overmachtsituatie voortduurt, dan wel de overeenkomst op te zeggen, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.
Art.8 De behandeling van, op het moment van opzegging door de opdrachtgever lopende incasso-opdrachten zal worden voortgezet tegen de op dat moment geldende tarieven en voorwaarden.

Art.9 Opdrachtgever is gerechtigd binnen één maand nadat door Bureau Praxis B.V. aan opdrachtgever de mededeling van de prijsverhoging is gedaan, de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen. Indien beëindiging van de overeenkomst binnen de gestelde termijn achterwege blijft wordt de opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de prijswijziging.

Art. 10 Alle prijsopgaven zijn exclusief B.T.W. Verschuldigde omzetbelasting wordt aan opdrachtgever doorberekend.

Art.11.1 Provisie is verschuldigd over alle betalingen gedaan, ongeacht aan wie, nadat Bureau Praxis B.V. de opdracht in behandeling heeft genomen. De datum van de bevestiging van de opdracht geldt als datum waarop de opdracht in behandeling is genomen.
Art. 11.2 Bij teruggave van goederen is de helft van de normale provisie verschuldigd, berekend over de aanvankelijke vordering.

Art.12 Iedere betaling, hetzij aan de opdrachtgever, hetzij aan Bureau Praxis B.V. wordt in de eerste plaats aangewend ter voldoening van de aan Bureau Praxis B.V. toekomende provisie en (gerechts)kosten.

Art.13 Als tijdstip van betaling wordt aangemerkt het tijdstip van bijschrijving op de bank- of girorekening. Bureau Praxis B.V. kan van de opdrachtgever een bewijs in de vorm van een bankafschrift verlangen.

Art. 14 Indien de opdrachtgever, nadat de vordering door Bureau Praxis B.V. in behandeling is genomen, zelf de betaling regelt of de behandeling frustreert, op welke wijze dan ook, is de provisie verschuldigd over het volle bedrag van de vordering, naast de overige conform het tarievenoverzicht verschuldigde (gerechts)kosten.

Art. 15 Tijdens de behandeling van een vordering ontstane koers- en/of omrekeningsverschillen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Art. 16 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geldt een incasso-opdracht aan Bureau Praxis B.V. als een volmacht tot het treffen van rechtsmaatregelen die Bureau Praxis B.V. nuttig voorkomen om een effectieve incasso te bewerkstelligen. Kosten derden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Art. 17 Voor het treffen van rechtsmaatregelen, alsmede voor het behandelen van vorderingen op in het buitenland gevestigde debiteuren, kan een kostenvoorschot worden gevraagd.

Art. 18.1 Op alle overeenkomsten tussen Bureau Praxis B.V. en haar opdrachtgevers is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Art. 18.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede betreffende deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslist door de Nederlandse burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied Bureau Praxis B.V. is gevestigd.

(C) 2005 - Copyright Bureau Praxis

Deze pagina afdrukken